Algemene voorwaarden

Geven is leuker heeft haar Algemene voorwaarden gedeponeerd bij voorwaarden.net d.d. 04-02-2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Geven is leuker. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Geven is leuker.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Geven is leuker behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Geven is leuker erkend.
1.4 Geven is leuker streeft er naar dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen 2 tot 10 werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Geven is leuker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Geven is leuker geleverde artikelen een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders door Geven is leuker is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden.
3.2 Betaling dient te geschieden middels overmaking op de door Geven is leuker aangegeven bankrekening.

3.3 Betalingen zijn in euro’s.
3.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Geven is leuker.


4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 9% of 21% BTW.
4.4 De minimale orderwaarde is € 375,-
4.5 We rekenen geen verzendkosten.
4.6 De orderkosten binnen Nederland & België zijn standaard € 10,50


5. Gegevensbeheer

5.1 Geven is leuker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie

6.1 U bent verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Geven is leuker) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan [email protected]. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
6.2 Indien klachten van u door Geven is leuker gegrond worden bevonden, zal Geven is leuker naar haar keuze, of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Geven is leuker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen.
6.3 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang u jegens Geven is leuker in gebreke bent; B) u de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.

7 Artikel. Annulering van uw bestelling.

7.1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur geannuleerd worden, mits het pakket verstuurd is. Indien u een bestelling wilt annuleren dan verzoeken wij u te bellen naar 0174-509 741. 
7.2 Wij zullen uw annulering telefonisch of per e-mail bevestigen en indien van toepassing het betaalde bedrag binnen 4 werkdagen aan u overmaken.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Geven is leuker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Geven is leuker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Geven is leuker gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Geven is leuker kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Geven is leuker en u komt tot stand nadat een bestelling door Geven is leuker op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Geven is leuker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.


10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen, (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Geven is leuker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


11. Overmacht

11.1 Geven is leuker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Geven is leuker evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Geven is leuker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Geven is leuker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Geven is leuker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Geven is leuker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik (indien aanwezig) de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Geven is leuker aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van Geven is leuker zolang de u de vorderingen van Geven is leuker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van Geven is leuker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen u en Geven is leuker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Geven is leuker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van u te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

* Schrijf je in en blijf op de hoogte van de nieuwste producten en acties.
Invoice
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »